Полезна информация по Процедура „Ново работно място 2015г.“

Ново работно място, готина схема

На 13.07.2015 г. в град София УО на ОПРЧР 2014-2020 организира информационен ден по процедура „Ново работно място 2015“. По време на процедурата бяха представени основните изисквания за кандидатстване и бяха дадени отговори на важни въпроси относно провеждането на процедурата за подбор на проекти. Ето някои от най-важните от тях:

1. Доказване наличието на финансов ресурс – според експертите от УО финансовият ресурс се доказва, когато от Баланса на дружеството/ОПР е видно, че стойността на печалбата или приходите от продажба или паричните средства в каса/банка или стойността на ДМА е равна или по-голяма от 20 % от всички разходи по проекта. Не беше даден категоричен отговор, как точно ще бъде извършван анализът относно наличието на финансов ресурс на предприетието.

2. Дейности, свързани с провеждане на обучения:
• За всяко новонаето лице по проекта кандидатите могат да включат максимум 1 обучение по професионална квалификация и 2 обучения по ключови компететности (чуждезиково обучение и дигитална компетентност);
• Предвидените обучения могат да стартират едва след като лицата бъдат наети на трудов договор при работодателя;
Практическите обучения могат да бъдат извършвани в бази, предоставени от работодателя.

3. Наемане на безработни и/или неактивни лица: По процедруата не е допустомо да бъдат наети студенти в редовна форма на обучение, тъй като те не отговарят на изискването за целевите групи проекта – безработни лица или неактивни лица.

4. Дефиниция за „неактивно лице“ – „Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно съгласно представените дефиниции). Статутът на пазара на труда се определя от датата на включване в дейности по операцията.

5. Дейности по „Организация и управление“ и „Информиране и публичност
Задължително в проектното предложение следва да бъдат включени следните дейности: „Организирания и управление на проекта“ и „Информиране и публичност“;

6. Прекратяване на договор с наето по проекта лице – когато след одобрението на проекта се наложи да бъде прекратен договорът с някое от наетите лица, овакантеното щатно работно място може да бъде заето от друго безработно или неактивно лице, като разходите за новонаетото лице ще бъдат възстановени от УО.

7. Документи на екипа по проекта – Към проектното предложение се предоставя само автобиография на ръководителя на проекта и ключовите експерти (когато се предвиждат други дейности, свързани с участието на хора с увреждания), защото обект на оценка е само опитът на ръководителя на проект.

8. Видове договори, които могат да бъдат сключвани с екипа по проекта – Няма изрично изискване относно вида на сключения договор (трудов или граждански) с ръководителя на проекта, ключовите експерти и други експерти, наети във връзка с организацията и управлението на проекта;

9. Размер на възнагражденията на екипа по проекта – Размерът на възнагражденията на всички експерти, наети във връзка с организацията и управлението на проекта, следва да бъде съобразен с методологията за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

10. Закупуване на ДМА
• всички ДМА, свързани с новоразкритете работни места са допустими, в случай че са достатъчно добре обосновани и необходими за изпълнението на задълженията на наетите лица;
• предвид максималния праг на допустимите разходи за закупуване на ДМА (30 % от цялата стойност на проекта) е допустимо, част от разходите за закупуване на ДМА да бъдат съфинансирани от кандидата.

11. Подаване на проектните предложения проектните предложения се подават не по-късно от 14.09.2015 г. само по електроенен път чрез системата ИСУН, като задължително се подписват с КЕП (квалифициран електронен подпис) на дружеството-кандидат или КЕП на управителя или представляващия кандидата;

12. Краен срок за одобрение на проектите и сключване на договори – прогнозният срок за обявяване на крайните резултати от процедурата за подбор и сключване на договори с одобрените бенефициенти е не по-късно от 21.01.2016 г.

13. Класиране на кандидатите – минималният брой точки, които едно проектно предложение следва да получи, за да не бъде отхвърлено на техническа и финансова оцена е 60 точки, а максималният брой точки, които могат да бъдат присъдени на едно проектно предложение е 100 точки.
Повече информация за критериите за оценяване можете да намерите тук.

За повече информация не се колебайте да се свържете с екипа на „ЕНСИ“ на тел. 0887/402715 или на e-mail: office@ensibg.com

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.