Съвсем скоро първи прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020.

консултации в земеделието, софия, варна, стара загора, бизнез, план

Министерство на земеделието и храните предвижда първи прием на проектни предложения по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020. Ето и правилата, по които ще трябва да бъдат изработени проектите:

I. Допустими кандидати
С проект по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 могат да кандидатстват:
земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и притежаващи минимален стандартен производствен обем на земеделското истопанство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
• признати групи или организации на производители;
• еднолични търговци и юридически лица, рeгистрирани по Търговския закон

II. Допустими инвестиции
1. Сектори, за които е предвидено подпомагането по мярката:
• Мляко и млечни продукти;
Месо и месни продукти;
Плодове и зеленчуци, включително гъби;
• Пчелен мед;
• Зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
• Растителни и животински масла и мазнини;
• Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки;
• Готови храни за селскостопански животни;
Гроздова мъст, вино и оцет;
• Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

2. Допустими материални инвестиции:
• Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
– преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
– производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
– опазване компонентите на околната среда;
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
– подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3;
Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
• Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

3. Допустими нематериални инвестиции:
• Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
Know-how, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
• Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

III. Mинимален и максимален размер на допустимите разходи:
• Минимален размер на допустимите разходи: 15 000 евро
• Максимален размер на допустимите разходи: 3 000 000 евро

IV. Размер на финансовата помощ – процент от всички допустими разходи по проекта
• За проекти, подадени от кандидати микро-, малки- и средни предприятия: 50 % от всички допустими разходи по проекта;
• За проекти, подадени от кандидати – големи предприятия: 40 % от всички допустими разходи по проекта.

V. Оценка на проектните предложения – приоритети в подпомагането на проектите по мярка 4.2
1. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори (сектор „животнотвъдство“, сектор „плодове и зеленчуци“, сектор „етерично-маслени култури“) – 30 точки;
2. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието – 10 точки;
3. Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 5 точки;
4. Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане, подпомагани по мярката и/или инвестиции, водещи до намаляване на емисиите – 5 точки;
5. Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти (Над 75% от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана) – 10 точки;
6. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани (Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) – 10 точки;
7. Проекти, които се изпълняват на територията на селските райони в страната – 8 точки;
8. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони: до 5 работни места – 7 точки; от 6 до 10 работни места – 10 точки; над 10 работни места – 12 точки;
9. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Плевен – 1 точка;
10. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Ловеч – 2 точки;
11. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Видин, област Враца и област Монтана – 5 точки.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.