Критерии за оценка на проектите – Процедура „Ново работно място“

Ново работно място Оп развитие на човешките ресурси консултантски услуги
Раздел Скала на оценка Максимален брой точки
1. Оперативен капацитет 15
1.1 Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение. 10

 

–          Кандидатът има реализиран поне един проект;-          Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение. много добре 5×2
Кандидатът има реализиран поне един проект или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.   задоволително 3×2
Кандидатът има проект в процес на изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение много слабо 1×2

 

Няма посочена информация или представената  информация няма отношение към съответния критерий или няма опит в изпълнение на проекти и сходен тип дейности 0
1.2.   Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в организация, управление/ изпълнение на проекти и/или сходен тип дейности.  5

 

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, поне 3 години. много добре 5
Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти поне една година. задоволително 3
Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти по-малко от една година. много слабо 1

 

Няма посочена информация или представената  информация няма отношение към съответния критерий   0
2. Съответствие   20
2.1 Описание и обосновка на  целите на проекта   10

 

–          Формулирани са конкретни цели;-          Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи; –          Връзката между целите и предвидените резултати е аргументирана. много добре 5×2
Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3×2
Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1×2
Няма посочена информация или представената  информация няма отношение към съответния критерий 0

 

2.2  Описание на целевите групи по проекта и техните нужди     10

 

–          Целевите групи са конкретизирани. Минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от специфичните категории, посочени в Насоките за кандидатстване;-          Целевите групи са количествено определени; –          Нуждите на целевите групи са идентифицирани. много добре 5×2
Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3×2
Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1×2
Няма посочена информация или представената  информация няма отношение към съответния критерий 0

 

3. Методика и организация 35
3.1  Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати 25

 

–          Дейностите са  насочени към постигане на целите;-          Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори; –          Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им, резултатите от тяхи в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/ремонтни дейности много добре   5х5
Два от горепосочените критерии са  изпълнени задоволително 3х5
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1х5
Няма посочена информация или представената  информация няма отношение към съответния критерий 0

 

3.2  Яснота на изпълнение на дейностите 10
–          В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност-          Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен –          Има логическа последователност в изпълнението на дейностите много добре   5х2
Два от горепосочените критерии са  изпълнени задоволително 3х2
Един от горепосочените критерии е изпълнен или посочената информация е непълна много слабо 1х2
Няма посочена информация 0
4. Бюджет и ефективност на разходите 30
4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите   15
–          Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи, и предвидените разходи съответстват на поставените цели и очакваните резултати по проекта;-          Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта; –          Количествата, заложени в дейностите водят до извода, че разходите са планирани при най-добра цена; много добре     5х3
Два от горепосочените критерии са изпълнени. задоволително 3х3
Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1х3
Няма посочена информация или представената  информация няма отношение към съответния критерий. 0
4.2  Структурираност на бюджета 15
–      Заложените стойности са планирани в съответствие с разходите, предвидени по дейности;-      Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета; –   Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки.  много добре     5х3
Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3х3
Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1х3
Няма посочена информация или представената  информация няма отношение към съответния критерий 0
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100

В случай че проявявате интерес да кандидаствате по обявената процедура „Ново работно място 2015“ не се колебайте да се свържете с нас на e-mail: office@ensibg.comи тел. 0887/402-715

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.