Финансиране за иновативни предприятия по програма „Хоризонт 2020“

Бизнес план по Хоризонт 2020 за иновативни малки и средни предприятия

I. Същност на инструмент за МСП

Финансирането е предназначено за високоиновативни МСП, които демонстрират силна амбиция да развиват своя потенциал за растеж и да излязат на международните пазари.
Инструментът осигурява финансова подкрепа на няколко етапа, покриващи целия жизнен цикъл на иновациите, допълнени от услуги като менторство и коучинг.
Иновативните МСП имат възможност да кандидатстват по всяка от следните 3 фази на инструмента:

II. Условия за кандидатстване с проектни предложения по Фаза 1 от инструмента за МСП

Финансирането по Фаза 1 е предназначено за предпроектни проучвания, имащи за цел обосновка и проверка на технологичната, практическата и икономическата осъществимост и приложимост на дадена иновативна идея/концепция.
За да бъде приета за иновативна идеята/концепцията, която се проверява, трябва да представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена на територията на Европа (нови иновативни продукти, процеси, дизайн, услуги, технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии).
Допустими кандидати: едно или повече МСП от държава-членка на ЕС или трети страни, асоциирани към Хоризонт 2020.
Допустими дейности:
 оценка на риска;
 проучване на пазара;
 потребителско участие;
 управление на интелектуалната собственост;
 развитие на иновативна стратегия;
 търсене на партньори;
 приложение на иновативна концепция.
Mаксимален размер на допустимите разходи: 71 249 евро
Интензитет на финансовата помощ: 70 % от допустимите разходи или 50 000 евро
*Безвъзмездната финансова помощ по ФАЗА 1, която може да получи един кандидат е под формата на фиксирана сума от 50 000 евро.
Срок за изпълнение на проекта: 6 месеца
Начин на кандидатстване: Посредством разработването на първоначален иновативен бизнес план въз основа на предложената иновативна идея/концепция.
Кандидатстването се извършва по електронен път чрез специализираната платформа на програма „Хоризонт 2020“ на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

III. Условия за кандидатстване с проектни предложения по Фаза 2 от инструмента за МСП

Финансирането по Фаза 2 е предназначено за изпълнението на широк спектър от иновативни дейности след етапа на проучването, като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, регулиране, мащабиране, миниатюризация, подготовка за пускане на пазара и други дейности, целящи да приведат иновативната идея/концепция до индустриална готовност и зрялост за въвеждане на пазара. Подкрепата е насочена към иновативни проекти, целящи решаването на конкретни обособени предизвикателства и доказващи висок потенциал от гледна точка на конкурентоспособността и растежа на компанията, с помощта на стратегически бизнес план.
Допустими кандидати: едно или повече МСП от държава-членка на ЕС или трети страни, асоциирани към Хоризонт 2020.
Допустими дейности:
 Демонстрация;
 Тестване;
 Създаване на прототипи;
 Мащабиране;
 Проектиране;
 Подготовка за пускане на пазара
 Други иновативни дейности, свързани с подготовката за въвеждането на пазара на иновативни продукти, услуги и решения.
Допустими за подпомагане по ФАЗА 2 са иновативни проектни предложения, достигнали ниво на технологична готовност между 6 и 8 (TRL 6 – TRL 8 съгласно част G от общите условия на Програмата), което означава да се разработи технология или прототип, които да бъдат тествани в съответната близка до реалната оперативна и производствена среда, а продуктът да бъде в индустриална готовност за пускане на пазара.
Допустими разходи: от 500 000 евро до 2 500 000 евро, като минималния и максималния размер зависи от тематичната област на иновативното решение и е посочен в съответната обявена процедура за набиране на проектни предложения, групирани по тематични области.
Интензитет на финансовата помощ: 70 % от допустимите разходи (предвижда се и възможност за кандидатстване за авансово плащане – между 40 % и 50 %);
Срок за изпълнение на проекта: между 12 и 24 месеца;
Начин на кандидатстване: Посредством разработването на подробен бизнес иновационен план, в който да се обърне специално внимание и на защитата на интелектуална собственост.
Проектните предложения следва да съдържат и план за комерсиализация, който да представя пътя до пазара на съответния иновативен продукт или услуга, както и капацитета на предприятието да премине от фазата на развитието до фазата на производството.
Кандидатстването се извършва по електронен път съгласно утвърдени от ЕК образци на формуляри посредством специализираната платформа на програма „Хоризонт 2020“ на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

IV. Условия за кандидатстване с проектни предложения по Фаза 3 от инструмента за МСП

Фаза 3 е насочена към подкрепа за комерсиализация на иновацията и има за цел по-широкото прилагане на иновативни решения в практиката.
Фаза 3 не предоставя пряко финансиране, а предоставя възможност на МСП да се възползват от косвени мерки и услуги за подпомагане, както и достъп до финансови механизми като фондове за частен и публичен рисков капитал, бизнес ангели и др.
V. Срокове за кандидастване
Обявените от ЕК срокове за подаване на проектни предложения по Фаза 1 и Фаза 2 от Инструмента за МСП през 2015 г. са, както следва:
• 18.03.2015 г.
• 17.06. 2015 г.
• 17.09.2015 г.
• 16.12.2015 г.

VI. Тематични области на отворените процедури за подаване на проектни предложения

1. Схема за отворени и революционни (пробивни) иновации – насочени към компании от сектора на ИКТ
2. Иновативни бизнес модели за МСП
3. Ускоряване въвеждането в МСП на нанотехнологии, съвременни материали или напреднали технологии за производство и преработка
4. Насърчаване потенциала на МСП за еко-иновации и устойчиво снабдяване със суровини
5. Ефективно използване на ресурсите в областта на еко-иновативното производство и преработка на храни
6. Стимулиране на иновативния потенциал на МСП за нисковъглеродна и ефикасна енергийна система
7. Стимулиране на МСП за прилагането на производствени процеси, базирани на битехнологии, които да насърчават конкурентоспособността и устойчивото развитие.
8. Иновативни мобилни приложения за електронно правителство.
9. Подкрепа за усилията на МСП за развитие и пазарното възпроизвеждане на иновативни решения за „син растеж“.
10. Клинично изпитване на биомаркери и/или диагностични медицински изделия.
11. Иновативни бизнес изследвания в сферата на транспорта
12. Защита на уязвими градски райони и критични градски инфраструктури
13. Инструмент за МСП в областта на космическите изследвания
За повече информация следете страницата ни www.ensibg.com, където скоро ще публикуваме подробно представяне на всяка една тематична области.
Информация можете да намерите и на страницата на програма Хоризонт 2020.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.