Предстоящи процедури за набиране на проектни предложения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съгласно одобрена индикативна работна програма за 2015 г.

Бизнес план по програми на европейския съюз

I. Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“, попадаща в обхвата на приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж”.

1. Индикативна дата за обявяване на процедурата: Март 2015 г.
2. Краен срок за подаване на проектни предложения: Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата. Съгласно индикативната работна програма се предвиждат три крайни срокове за кандидатстване през 2015 г.
3. Общ бюджет на процедурата: 293 374 500 лв.
4. Цели на процедурата: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.
5. Очаквани резултати: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските микро-, малки и средни предприятия.. Особен акцент се поставя върху повишаване на качеството на продуктите и услугите на предприятията и потенциала им за реализиране на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена стойност, свързани със създаване и развитие на конкурентните предимства на предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност на производствените процеси.
6. Обхват на подкрепата: По тази процедура се предвижда да се финансират проекти, водещи до подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.
7. Допустими кандидати: Микро-, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
8. Допустими разходи: Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа със специализирани компютърни приложения.
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.
9. Максимален размер на финансирането от ЕС: от 35 % до 70 % в зависимост от категорията на предприятието и режима на държавна помощ
10. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
• Минимален размер на (БФП) за един проект: 100 000 лв.
• Максимален размер на БФП за един проект: 1 000 000 лв.

II. Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“, попадаща в обхвата на приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”

1. Индикативна дата за обявяване на процедурата: септември 2015 г.
2. Краен срок за подаване на проектни предложения: Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата.
3. Общ бюджет на процедурата: 78 233 200 лв.
4. Цели на процедурата: Насърчаване на иновационните дейности в предприятията в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, включително разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятията.
5. Очаквани резултати: Нарастване на дела на предприятията, които самостоятелно разработват, внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши иновационният им капацитет и конкурентоспособност.
6. Допустими кандидати: Микро-, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
7. Допустими разходи:
7.1. Инвестиционни разходи
• Разходи за придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт (стока или услуга) или процес;
• Разходи за закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;
• Разходи за придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които са обект на внедряване по процедурата;
• Разходи за придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
7.2. Разходи за услуги
• Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
• Разходи за консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси
9. Максимален размер на финансирането от ЕС: от 25 % до 85 %, в зависимост от категорията на предприятието и режима на държавна помощ
10. Минимален и максимален размер на БФП:
• Минимален размер на БФП за един проект: 100 000 лв.
• Максимален размер на БФП за един проект: 1 500 000 лв.

III. Процедура „Енергийна ефективност в МСП“, попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

1. Индикативна дата за обявяване на процедурата: Декември 2015 г.
2. Краен срок за подаване на проектни предложения: Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата.
3. Общ бюджет на процедурата: 97 791 500 лв.
4. Цели на процедурата: Подобряване на енергийната ефективност на предприятията и използване на енергия от ВЕИ. Целевата група са съществуващи предприятия (извън сектора на търговията и услугите)
5. Очаквани резултати: повишаване на енергийната ефективност на подкрепените предприятия, което ще доведе до намаляване на производствените им разходи, повишаване на екологосъобразността им и увеличаване на конкурентоспособността им.
6. Обхват на подкрепата: По тази процедура се предвижда да се подкрепят проектни предложения за изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност в предприятията, както и последващо прилагане на препоръчаните в одитните доклади мерки . Подкрепата включва инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи за енергиен мениджмънт, вкл. ИКТ базирани системи за управление на енергийната ефективност, повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността и подпомагане на високоефективни микро и малки когенерации и модернизация на мрежи и др.,
които водят до повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия. Ще се подкрепят като съпътстващи дейности и такива, свързани с използване на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (електрическа и топлинна енергия и енергия за охлаждане). Предвид, че сградният фонд има значителен принос за повишаване на енергийната ефективност, допълваща подкрепа за СМР за подобряване на енергийните и топлинни характеристики на сградния фонд на производствените сгради на предприятията също ще бъде предоставена, при доказване на ефекта и обвързаността на тези дейности. Ще бъде възможна и подкрепа за проекти в сферата на „синия― растеж, ако се докаже търсенето и потенциалът за разработването на „синя― енергия (енергия от вълни, течения, приливи и отливи, ползване разликата между концентрацията на сол във водите и др.).
7. Допустими кандидати: Микро-, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
8. Допустими разходи:
• Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията;
• Извършване на строително-монтажни работи ,които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
• Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
• Консултантски услуги за извършване на енергиен одит
9. Максимален размер на финансирането от ЕС: от 35 % до 70 % в зависимост от категорията на предприятието и режима на държавна помощ
10. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
• Минимален размер на (БФП) за един проект: 50 000 лв.
• Максимален размер на БФП за един проект: 1 500 000 лв.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.