Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Бизнес план по Хоризонт 2020 за иновативни малки и средни предприятия

Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

I. Общо представяне на мярката

Мярката е насочена към предоставяне на подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали) – приоритет ще бъде финансирането на сектори на Нациоаланта стратегия за интелигентна специализация;
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

II. Допустими бенефициенти

• Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
• Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем);
• Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
• Задължително условие: Кандидатите да имат седалище или съответно постоянен адрес (за физическите лица) на територията на селски район.

III. Допустими и недопустими дейности

1. Допустими дейности:

• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

2. Недопустими дейности:

• Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, изграждане на голф игрища;
• Не се предоставя финансова помощ за дейности, осъществявани на територията на общини с разви масов туризъм.

IV. Видове допустими разходи и размер на финансирането

1. Допустими разходи:

1.1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
1.4. Общи разходи – хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – максимум 12 % от разходите по т.1.1., 1.2. и 1

2. Минимален и максимален размер на допустимите разходи:

• Минимален размер на допустимите разходи: 10 000 евро
• Максимален размер на допустимите разходи: 400 000 евро

3. Размер на финансовата помощ.

Размерът на финансовата помощ възлиза на 75 % от допустимите разходи при спазване на правилата по “de minimis” – едно предприятие и неговите свързани предприятия могат да получат не повече от 200 000 евро финансова помощ за период от 3 приключили финансови години.

V. Приоритети при ранкирането и оценката на проектните предложения

Приоритет при оценката и избора на проектни предложения за финансиране по мярка 6.4. ще получават:
• Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“;
• Проекти, включващи иновации;
• Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
• Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
• Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
• Проекти на тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
• Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район);
• Проекти, създаващи добавена стойност и нови работни места – проекти за производствени дейности и създаващи нови работни места.

31 thoughts on “Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“”

 1. Здравейте,

  Мога ли да кандидатствам с проект за строителство на хотел в област Велико Търново?
  Фирмата ми е регистрирана през 2002 г. и се занимава с търговия на хранителни продукти.

  Поздрави,
  Жоро Савов

 2. Pingback: Подмярка 4.1 от ПРСР - критерии за оценка на проекти, точки | ЕНСИ

 3. Здравейте,

  Благодарим за отправеното запитване! Възможно е да кандидатствате с проект по Програма за развитие на селските райони за развитието на интегриран селски туризъм. Необходимо е обаче да знаем на територията, на която община в област Велико Търново се намира Вашия парцел, собствен ли е или под наем, както и да уточним други предварителни условия, на които трябва да отоговаряте, за да бъде допустима Вашата инвестиция. Моля да се свържете с нас за повече информация на тел. 0887/402715 или на e-mail: office@ensibg.com

  С пожеление за успех,
  Екипът на ЕНСИ

 4. Иванка Герасимова

  Здравейте!
  Интересува ме по какъв начин трябва да се гарантират останалите 25 процента по проекта, които както разбирам се осигуряват от кандидатсващия по програмата?
  Благодаря!

  1. Здравейте!

   Благодарим за отправеното запитване!
   Правилата за получаване на европейско финансиране по Оперативните програми и ПРСР в повечето случаи, както и по мярка 6.4. изискват кандидатът предварително да осигури финансирането на проекта и да изпълни инвестицията, след което извършените разходи до определения размер субсидия се възстановяват от финансиращата институция. След одобрението на проекта и след сключване на договор за финансово подпомагане с ДФ „Земеделие“ бихте могли срещу банкова гаранция да получите авансово плащане в размер до 50 % от стойността на одобрените разходи, като в този случай ще трябва да осигурите остатъкът от финансирането (останалите 50 %) чрез банков кредит/договор за заем или собствени средства.
   В случай че не кандидатствате за авансово плащане следва да осигурите финансиране за 100 % от разходите за извършване на инвестицията, като след нейното изпълнение и отчитане ще получите 75 % субсидия на база реално извършените разходи.
   Третата възможност е проектът да бъде изпълняван на етапи и да включва авансов, междинно плащане и окончателно плащане.
   В случай че имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас отново!

   Поздрави,
   Екипът на Енси

 5. Pingback: Публикуван е график за прием на проекти по Програма за развитие на селските райони през 2015г. | ЕНСИ

 6. Pingback: Как да разберем дали проектът ни по мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на земеделски дейности" е добър? | ЕНСИ

 7. Pingback: Райони с развит масов туризъм | ЕНСИ

 8. За са се кандидатства по мярка 6.4 за изграждане на къща за гости трябва ли да има лицето регистрирана фирма или може като физическо лице да кандидатства. При вариант авансово, междинно и окончателно плащане какъв процент отпускат първоначално авансово и на междинното плащане. Благодаря Вш

  1. Здравейте,
   Благодарим за отправеното запитване!
   Допустимите кандидати по мярка 6.4. от ПРСР 2014-2020 са:
   • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
   • Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем)
   • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите,
   Следва да имате предвид, че задължително условие е кандидатите – юридически лица да имат седалище, а кандидатите-физически лица – постоянен адрес на територията на селски район.
   Максималният размер на авансовото плащане е 50 % от одобрената субсидия. Максималният размер на междинното плащане е 70 % от одобрената субсидия, като междинното плащане е допустимо само за обособена и завършена част/етап от инвестицията (например при строителство на къща за гости – издаден акт 14). В случай че кандидатствате и за авансово и за междинно плащане, двете плащания заедно не трябва да надхвърлят 70 % от одобрената субсидия.

   При необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас отново!
   Желаем Ви успех!

 9. Ако искам да създам къща за гости да речем на стойност 200 хил. лв., с какъв капитал ще трябва да разполагам, за да мога да поема всички разходи по проекта и каква част ще ми бъде възстановена след това? Кой ще бъде най-оптималният начин за кандидатстване, ако нямам собствен капитал?

  1. Здравейте,

   Интензитетът на финансовата помощ по мярка 6.4. от ПРСР е 75 % от размера на всички допустими разходи, т.е. ако общата стойност на Вашия проект е 200 000 лв. размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще Ви бъде изплатена след изпълнението на проекта е 150 000 лв. Предварително обаче Ви трябва да осигурите финансирането за цялата стойност на проекта: 200 000 лв., да изпълните цялото строителство и да кандидатствате за окончателно плащане след завършване на строителството и получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. В случай че нямате собствени финансови средства за изпълнение на инвестицията, можете да финансирате Вашия проект чрез банков кредит или финансов/паричен заем.
   Друг вариант е да кандидатствате за авансово плащане в размер 50 % от одобрената субсидия (50 % от 150 000 лв.) или 75 000 лв. Условията за получаване на авансово плащане е да предоставите банкова гаранция в размер 100 % от стойността на аванса или 75 000 лв. В допълнение към това Програма за развитие на селските райони 2014-2020 дава възможност да кандидатствате и за междинно плащане след изпълнение на обособен етап от инвестицията (в конкретния случай при завършен етап от строителството и предоставяне на акт – образец 14). Следва обаче да имате предвид, че полученото авансово плащане + междинното плащане не трябва да надвишават 70 % от одобрената субсидия или 70 % от 150 000 лв. , което се равнява на 105 000 лв.

   Надяваме се да сме Ви били полезни и оставаме на разположение при необходимост от допълнителна консултация!

   С пожелание за успех!
   Екипът на ЕНСИ
   тел. за контакт: 0887/402715
   e-mail: office@ensibg.com

 10. Десислава Георгиева

  Здравейте! Оборудването и обзавеждането на къща за гости допустим разход ли е? Благодаря за отделеното време!

 11. Здравейте!При вече построена къща за гости но недовършена може ли да се кандидатства.

  1. Здравейте! Довършителните работи са допустими за финансиране. Също можете да кандидатствате и за допълнителни атракции към вашата къща за гости, като: ATV-та; басейн; сайт; резервациоона система и др.

 12. Симеонка Маринова

  Здравейте! Допустим разход ли е, паралелно с СМР по изграждане на къщата за гости, да се кандидатства и за високопроходим джип, с цел организиране на пикник високо в планината и други дейности свързани с обслужването на туристите.

 13. Гергана Христова

  Здравейте!Ползвам терен под наем със статут публично общинска собственост.Интересувам се мога ли да кандидатствам по мярка 6.4 /в селски район съм,фирмата ми е от 20г.,собственик съм със завършено висше“Стопанско управление“ и съм на 39г./за оборудване и обзавеждане на съществуващо лятно заведение,обособяване на детски кът,монтиране на навеси,закупуване на ресторантьорски и счетоводен софтуер,озвучителна техника?Има ли условие да съм реализирала печалба през последните години и за кой?Кога стартира приема на документи ?

  1. Здравейте!
   Относно договора за наем: за да кандидатствате по мярката, е необходимо да представите един от тези два документа:
   1. Копие от документ за собственост върху земя и/или сгради или учредено право на строеж със срок не по-кратък от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)
   2. Копие от документ за собственост или право на ползване или договор за наем на земя и/или сгради, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията при съответния районен съд със срок не по-кратък от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане (за всички разходи, с изключение на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)
   От дейностите, които смятате да извършите, единствено монтирането на навес евентуално би имал нужда от разрешително за строеж, но по така зададения въпрос няма как да Ви отговорим категорично. Необходимо е становище от общината инвестиционното намерение подлежи на разрешително за строеж или не. Всички останали дейности са допустими за финансиране.
   По въпроса „Има ли условие да съм реализирала печалба през последните години и за кой?“, необходимо е да се изчака изготвяне на наредба за съответната мярка.
   Относно стартиране на прием, бих искал да Ви уведомя, че в индикативен график за прием на проектни предложения през 2016 г. не се предвижда отварянето на мярка 6.4 от ПРС 2014-2020. Евентуално най-ранният прием ще бъде през първото тримесечие на 2017 г.

 14. Валери Черкезов

  Здравейте ! Моето запитване е следното: Желая да изградя къща за гости в село, намиращото се в община Елена. Не съм: микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; • Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем) • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Идеята ми е да закупя къщата и да си преместя адреса в селото и вероятно трябва регистрирам фирма. Възможно ли е това да се реализира?

 15. Здравейте! Има ли ограничения във възрастта на кандидата?
  Майка ми има фирма, която мислим да регистрираме като земеделски производител, но проблема е, че е на 65г.

  1. Екипът на Енси Консулт

   Здравейте, Румяна!

   Благодарим за запитването. По мярка 6.4. от ПРСР 2014-2020 можете да кандидатствате с регистрирана фирма-земеделски производител, независимо, че възрастта на управителя ще бъде 65 г. и повече. Няма ограничения относно възрастта на управителя на дружеството.

   Поздрави,
   Екипът на Енси Консулт

 16. Катерина Атанасова

  Здравейте! искам да попитам когато вече е реализиран обекта по праграмата и въведен в експлоатация трябва ли да се дава някаква отчетност за дейността на този обект?

  1. Екипът на Енси Консулт

   Здравейте, Катерина!

   След изпълнението на проекта подлежите на мониторингов период и следва да реализирате приходи от дейността, за която кандидатствате, съобразно одобрения бизнес план.

   С пожелание за успех!

   Поздрави,
   Екипът на Енси Консулт

 17. Десислава

  здравейте! Може ли да започнем без собствен капитал,само с авансовото плащане,междинно плащане

  1. Екипът на Енси Консулт

   Здравейте,

   ПРСР 2014-2020 дава възможност да стартирате изпълнението на дейностите по одобрен проект (със сключен договор за финансово подпомагане), използвайки възможностите за авансово плащане. Авансовото плащане е допустимо срещу предоставяне на банкова гаранция в размер 100 % от заявения аванс или предоставяне на договори за поръчителство от 2 фирми с достатъчно финансов капацитет, за да обезпечат при необходимост стойността на получения аванс. Условията на търговските банки в България за предоставяне на банкова гаранция са: ипотека на имущество или залог на парични средства. За по-подробна информация можете да се свържете с нас, за да уговорим час за консултация. Желаем Ви успех!

   Екипът на Енси Консулт

 18. Десислава Веселинова

  Здравейте! Допустимо ли е да направя копирен център и компютърен сервиз в не голямо село?
  До кога е срока за кандидатстване по тази подмярка?
  Защо не мога да намеря никъде образци на необходимите доументи (например Бизнес план)?
  Благодаря!

  1. Екипът на Енси Консулт

   Здравейте, Десислава!

   Планираната от Вас инвестиция ще бъде допустима за подпомагане по мярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. Следва обаче да вземете предвид приоритетите при ранкирането на проектите по тази мярка, посочени в раздел V, тъй като интересът по тази мярка, е много голям и финансиране по нея ще получат проекти, които в най-голяма степен отговарят на заложените приоритети.
   С пожелание за успехи!

   Екипът на Енси Консулт

 19. Елена Петрова

  Здравейте,
  ще бъдат ли допустими земеделски производители-физически лица?

  1. Здравейте,кога се очаква съгласно нормативната уредба да бъде побликувана наредбата по отношение мярка 6.4.Благодаря.

 20. Елена Николова

  Здравейте,
  Възможно ли финансирането по мярка 6.4 ако ЕТ регистрирано в селски район град Берковица, а самата инвестиция в областния град Монтана. Става въпрос за копирен и печатен център. Инвестиция ще бъде за закупуване на сградния фонд, печатарски офсетни и дигитални машини. Или инвестицията трябва да бъде също в селски район. Благодаря предварително

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.