itech

Бизнес план по Хоризонт 2020 за иновативни малки и средни предприятия

Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ I. Общо представяне на мярката Мярката е насочена към предоставяне на подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); • Производство или продажба на продукти, които не са …

Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ Read More »

Бизнес план по Хоризонт 2020 за иновативни малки и средни предприятия

Финансиране за иновативни предприятия по програма „Хоризонт 2020“

I. Същност на инструмент за МСП Финансирането е предназначено за високоиновативни МСП, които демонстрират силна амбиция да развиват своя потенциал за растеж и да излязат на международните пазари. Инструментът осигурява финансова подкрепа на няколко етапа, покриващи целия жизнен цикъл на иновациите, допълнени от услуги като менторство и коучинг. Иновативните МСП имат възможност да кандидатстват по …

Финансиране за иновативни предприятия по програма „Хоризонт 2020“ Read More »

Бизнес план по програми на европейския съюз

Предстоящи процедури за набиране на проектни предложения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съгласно одобрена индикативна работна програма за 2015 г.

I. Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“, попадаща в обхвата на приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж”. 1. Индикативна дата за обявяване на процедурата: Март 2015 г. 2. Краен срок за подаване на проектни предложения: Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата. Съгласно индикативната работна програма се предвиждат …

Предстоящи процедури за набиране на проектни предложения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съгласно одобрена индикативна работна програма за 2015 г. Read More »

Обучение оперативни програми

Управляващият орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” публикува за обществено обсъждане индикативната работна програма за 2015 г.

Индикативната работна програма предвижда ОП „Иновации и конкурентоспособност” да стартира през месец януари 2015 г. с обявяване на прием по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП”. Предвижда се процедурата да бъде обявена с три крайни срока за кандидатстване през 2015 г. , като периодът на прием ще бъде не по-малко 6 месеца. Минималният размер …

Управляващият орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” публикува за обществено обсъждане индикативната работна програма за 2015 г. Read More »

ensiconsult консултантски услуги по ПРСР

Програмата за предприемачи Rinker’s Challenge

Програмата Rinker’s Challenge предлага възможност на стартиращи предприемачи да получат стартово финансиране на бизнес проекта си, да преминат през  структурирана система от обучения, да получат персонални съвети от водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса, така че да реализират проектната си идея. Програмата има няколко етапа, съчетаващи обучение и състезание. От 30 участници …

Програмата за предприемачи Rinker’s Challenge Read More »

лидер, конслутантски услуги, обучения

Покана за набиране на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ +

  Крайният срок за набиране на проектни предложения по обявена покана на ЕК по програма за сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта е 17.12.2014 г. Ще се финансират проекти в следните 2 приоритетни области: Сътрудничество с гражданското общество в облстта на образованието и обучението; Сътрудничество с гражданското общество в областта …

Покана за набиране на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ + Read More »