Програма за развитие на селските райони 2014-2020 ще предоставя стартова помощ за неземеделски дейности.

Консултантски услуги по ПРСР

На принципа на мярка 112 от ПРСР 2007-2013 новата ПРСР предвижда да подпомага развитието на неземеделски дейности на територията на селските райони под формата на стартово фиксирано плащане в размер на 25 000 евро. Стартовата помощ се предоставя чрез 2 плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключването на договор с ДФ „Земеделие” и второ плащане – между третата и петата година от изпълнението на бизнес плана, в зависимост от срока, който кандидатът си е поставил за постигане на основните цели на бизнес плана.

Неземеделските дейности ще могат да включват:

 • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустими кандидати по мярката ще бъдат земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

За повече информация можете да се свържете с екипа на ЕНСИ Консулт ЕООД или да посетите някои от нашите специализирани курсове по ПРСР 2014-2020

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

прср 2020

прср 2020

МЕРКИ В ПРСР 2014-2020

Мярка 1.Трансфер на знания и действия по осведомяване – аналог на настоящата мярка 111

Ново:

 • Освен курсове и семинари, ще се финансира и индивидуално обучение;
 • В случай че са предвидени демонстрационни дейности по проекта, ще се финансират и разходи в материални инвестиции;

Мярка 2. Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанствата – аналог на настоящата мярка 114

Ново: Подпомагането за насърчаване на обучението на консултанти, за което се предоставят до 200000 евро за период от три последователни години.

3. Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

Ново: Подпомагането по тази мярка обхваща присъединяването на нови селскостопански производители към схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, установени от законодателството на ЕС;

4. Инвестиции във физически активи –аналог на мярка 121 и 123

Ново: Нови минимални и максимални прагове на допустимите разходи за безвъзмездната финансова помощ;

5. Възстановяване на селскостопанския потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки – сегашна мярка 126

Ново: Предоставяне на финансова помощ за инвестициите в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия и катастрофични събития;

Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия – настоящи мярка 111, 311 и 312

Ново:  Стартова помош за неселскостопански дейности в селските райони

Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските райони – настоящи мерки 321 и 322

Ново: Не е задължително подпомагането за широколентова инфраструктура да бъде само в малки мащаби

Мярка 8. Инвестиции в горските райони и подобряване жизнеспособността на горите – настоящи мерки 223 и 226

Ново: Предоставяне на финансова помощ за създаване на агро-лесовъдни системи и нови технологии и покрива разходите за установяване и за годишна премия за хектар, която да покрива разходите за поддръжка за максимален период от три години.  «Агро-лесовъдни системи»―  системи за използване на земята, при които се отглеждат комбинирано дървета и екстензивни селскостопански култури на една и съща площ.

Мярка 9. Учредяване на групи и организации от производители  – подобна на мярка 142

Ново:  Подпомагат се всички сектори в селското стопанство и са добавени групи производители в горското стопанство

Мярка 10. Агроекология и климат – сегашна мярка 214

Ново: Биологичното земеделие е изключено от тази мярка и изведено в отделна мярка

Мярка 11. Биологично земеделие

Ново: Предоставя се финансова помощ на хектър  на селскостопански производители или групи селскостопански производители, които доброволно се ангажират да преминат към или да поддържат практиките и методите за биологично земеделие, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.

Мярка 12. Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите – сегашна мярка 224

Мярка 13. Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения.

Ново:  Плащанията за селскостопански производители в планински райони и в други райони с природни или други специфични ограничения, се отпускат годишно за хектар използвана земеделска земя, за да компенсират селскостопанските производители за направените допълнителни разходи и пропуснатите доходи, свързани с ограниченията за селскостопанско производство в съответния район.

Мярка 14. Хуманно отношение към животните

Ново: Плащанията за хуманно отношение към животните по настоящата мярка се отпускат на селскостопански производители, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от един или повече поети задължения за хуманно отношение към животните.

Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите.

Мярка 16. Сътрудничество.

Ново: Предвижда се Широк набор от подкрепа, включително на пилотни проекти, разработването на нови продукти, практики, процеси и технологии в сектора на селското стопанство, храните и сектора на горското стопанств

Мярка 17. Управление на риска

Ново: Помощта ще се предоставя под формата на финансови вноски, изплащани директно на селскостопанските производители, за премиите за застраховкана реколтата, животните и растениятасрещу икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, в случай на болести по животните или по растенията или нашествие от вредители; както и финансови вноски във взаимоспомагателни фондове.

Мярка 19.  Лидер

Ново: По-голям бюджет от цялата ПРСР – 5%. Местните инициативни групи ще имат възможност  да бъдат финансирани и от ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, ОП Околна среда 2014-2020, ОП Региони в растеж.

Мярка 20. Техническа помощ

Мярка 21: Тематична подпрограма „Подкрепа за малки стопанства“

Бюджет на ПРСР 2014-2020

КОД Мярка Публични средства, в евро Дял на финансиране на ЕЗФРСР,
1 Мярка 1-Трансфер на знания и действия за осведомяване. 25 394 595 90,00%
2 Мярка 2-Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството. 8 254 532 85,00%
3 Мярка 3-Схеми за качество за селскостопански продукти и храни. 2 751 511 85,00%
4 Мярка 4-Инвестиции в материални активи. 753 062 305 82,84%
  в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране 590 171 519 85,00%
  в т.ч. Инвестиции свързани с изпълнение на агроекологични и свързани с климата ангажименти 30 688 767 75,00%
  в т.ч. Дейности свързани с агроекологични инвестиции 132 202 019 75,00%
6 Мярка 6-Развитие на стопанството и стопанската дейност. 173 421 596 86,31%
  в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране 127 945 241 85,00%
  в т.ч. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ 45 476 355 90,00%
7 Мярка 7-Основни услуги и обновяване на селата в селските райони. 630 725 910 85,00%
8 Мярка 8-Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите. 64 309 597 82,53%
9 Мярка 9-Учреждяване на групи и организации на производителите. 7 795 947 90,00%
10 Мярка 10-Агроекология и климат. 290 533 233 75,00%
11 Мярка 11-Биологично земеделие. 102 906 495 75,00%
12 Мярка 12- Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите. 62 367 572 75,00%
13 Мярка 13- Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения. 296 938 008 75,00%
14 Мярка 14-Хуманно отношение към животните. 56 859 510 85,00%
15 Мярка 15-Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите. 8 750 000 75,00%
16 Мярка 16-Сътрудничество. 34 795 947 90,00%
17 Мярка 17-Управление на риска. 52 720 055 85,00%
18 Мярка 18 0 0,00%
19 Мярка 19-ЛИДЕР- 129 932 443 90,00%
20 Мярка 20-Техническа помощ. 64 117 647 85,00%
21 Тематична подпрограма по ПРСР 2014-2020 82 174 249 85,00%
Общо ПРСР 2 847 811 150 82,13%

Карта на ПРСР 2014-2020

Консултантски услуги, мярка 312,подмярка 4.1, подмярка 6.1,6.2,6.3

4 thoughts on “Програма за развитие на селските райони 2014-2020”

 1. Pingback: МЯРКА 4.1. ОТ ПРСР 2014-2020 | ЕНСИ

 2. Pingback: Представяне на информация за цените на земеделска техника в референтната база данни на ДФ "Земеделие" | ЕНСИ

 3. Pingback: подмярка 4.1 от ПРСР - критерии за оценка на проекти, точки | ЕНСИ

 4. Pingback: Публикуван е график за прием на проекти по Програма за развитие на селските райони през 2015г. | ЕНСИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.