Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Общата цел на подкрепата, предоставяна от ПМДР е постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014 -2020 г.

 

Програмата допринася за постигане на определените шест приоритета за рибарството и аквакултурите на ЕФМДР:

  • Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно,

конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно

използване на ресурсите.

Мярка 1.1. Диверсификация и нови форми на доход

По тази мярка ще се подпомагат инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.

Мярка 1.2. Здраве и безопасност

По тази мярка ще се подпомагат инвестиции на борда или в индивидуално оборудване, при услови е че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право

Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности

По тази мярка ще се подпомагат за мерки за окончателното преустановяване на риболовните дейности, само когато това е постигнато чрез скрапирането на риболовни кораби

Мярка 1.4.Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете.

По тази мярка ще се подпомагат инвестиции в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове;

– на борда на кораба или в оборудване, което осигурява прекратяването на изхвърлянето чрез избягване и намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или което е свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата в съответствие с член 15 от Регламент (EС) No 1380/2013;

– в оборудване за ограничаване и, когато е възможно, премахване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно;

– в оборудване за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици, защитени с Директива 92/43/ЕИО или с Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Мярка 1.5.Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси.

По тази мярка ще се подпомага разработването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по

– добри риболовни техники и по – висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейност.

По тази мярка ще се подпомага:

-събиране на отпадъци в морето от рибарите;

-изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна;

-принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;

-подготовка, включително проучвания, изготвяне, мониторинг и актуализиране на планове за опазване и управление на дейностите, свързани с риболова,по отношение на обекти по „Натура 2000“ и специални защитени територии, посочени в Директива 2008/56/ЕО и свързани с други специални местообитания;

-управление, възстановяване и мониторинг на обекти по „Натура 2000“;

-управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени територии;

-повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда с участието на

рибарите по отношение на опазването и възстановяването на морското биологично

разнообразие;

-компенсационни схеми за вреди по улова, причинени от бозайници и птици, защитени с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

-участие в други действия, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги.

Мярка 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелани я улов.

По тази мярка ще се подпомагат:

-инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по

-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;

-иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки.

Тази мярка ще подпомага инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци. Подпомагането по тази мярка не покрива изграждането на нови пристанища, нови кейове за разтоварване или нови рибни борси.“

Мярка 1.9. Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми.

Тази мярка ще подпомага инвестиции в следните случаи:

-на борда на корабите или в индивидуално оборудване при спазване на условията, определени в същия член;

-в оборудване и видове операции, както е посочено в членове 38 и 39 на ЕФМДР и при спазване на условията, определени в същите членове;

-в повишаване на стойността или качеството на уловената риба, както е посочено в член 42 на ЕФМДР и при спазване на условията, определени в същия член;

-в рибарски пристанища, покрити лодкостоянки и кейове за разтоварване, както е посочено в член 43 на ЕФМДР и при спазване на условията, определени в същия член.

-диверсификацията на риболовните дейности във вътрешни водоеми към допълнителни дейности, при спазване на условията, предвидени в член 30 на ЕФМДР;

-управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“, които са засегнати от риболовни дейности, и рехабилитацията на водите във вътрешни водоем и в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, включително на територии за размножаване и пътища на миграция за мигриращите видове, без да се засягат разпоредбите на член 40, параграф 1, буква д) от настоящия регламент и ако е целесъобразно — с участието на рибарите във вътрешни водоеми;

-изграждането, осъвременяването или монтажа на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на водната флора и фауна, включително тяхната подготовка, мониторинг и оценка с научен характер.

  • Приоритет 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите.

Мярка 2.1. Иновации

Мярката ще подпомага операции, кои то имат за цел:

-да се развият техническите, научните или организационните знания в стопанствата за аквакултури, с които по

-специално се понижава въздействието върху околната среда, намалява се зависимостта от рибно брашно и масло, насърчава се устойчивото използване на ресурсите в аквакултурите, подобрява се хуманното отношение към животните или се улеснява прилагането на нови, устойчиви производствени методи;

– да се разработят или въведат на пазара нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или значително подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи;

– да се проучи техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура.

Мярката ще подпомага:

-продуктивните инвестиции в аквакултурите;

-диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

-осъвременяването на обектите за аквакултури, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

-подобряването и осъвременяването, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

-инвестициите в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

-възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;

-диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности;

-инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

-инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата;

-насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи;

-инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия.

Мярка 2.2. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури.

Мярката ще помага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

Мярка 2.3. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури.

Мярката ще подпомага преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури

Мярка 2.4. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги

Мярката ще подпомага:

-аквакултурни методи, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление, произтичащи от определените по Натура 2000 зони;

-разходи, пряко свързани с участие в ex–situ опазване и възпроизводство на водни животни, в рамките на програми за опазване и възстановяване на биоразнообразието, разработени от публични органи, или под техен контрол;

-аквакултурни дейности, включващи опазването и подобряването на околната среда, биоразнообразието и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните за аквакултура.

  • Приоритет 3: Насърчаване на изпълнението на ОПОР

Мярка 3.1. Контрол и изпълнение.

Списък на избраните видове дейности по тази мярка е даден в т.12.4 на ПМДР

Мярка 3.2. Събиране на данни

Списък на дейностите по събиране на данни, които България ще извършва, е даден в т.13.1 на ПМДР.

  • Приоритет 4: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

Мярка 4.1. Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие (ВОМР)

По тази мярка ще се финансира подготвително подпомагане за местните стратегиите за ВОМР, дейности за сътрудничество и текущи разходи и популяризиране.

Мярка 4.2. Изпълнение на стратегиите за ВОМР:

По тази мярка могат да се подпомага изпълнението на дейности, свързани с:

-добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;

-подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;

-подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

-насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство;

-засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.

  • Приоритет 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването.

Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазара.

Ще се подпомага подготовката и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара изготвени от организациите на производителите.

Мярка 5.2. Помощ за съхранение

По мярката ще се предоставя помощ за компенсиране на организации на производители и асоциации на организации на производители за съхранение на продукти от риболова при спазване на изискванията на чл. 67 от Регламент 508/2014 г.

Мярка 5.3. Предлагане на пазара

По тази мярка ще се подпомага:

-създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;

-търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;

-повишаване на качеството и добавената стойност чрез улесняване на:

i) прякото предлагане на пазара на продукти от риболов от страна на дребномащабни крайбрежни рибари или на рибари, които ловят от брега;

ii)представянето и опаковането на продукти;

-спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури.

Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури.

Тази мярка ще подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:

-допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;

-подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;

-подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;

-са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;

-са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) No 834/2007;

-водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.“

  • Приоритет 6: Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

По този приоритет ще се подпомагат операции, които допринасят за постигане на целите на интегрираното морско наблюдение, и по

-специално на тези на CISE;

-опазват морската среда, по

-специално на биологичното . разнообразие и на морските защитени територии, като обектите по „Натура 2000“, в съответствие със задълженията, установени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

-повишават знанията за състоянието на морската среда с оглед утвърждаване на програмите за мониторинг и програмите от мерки, предвидени в Директива 2008/56/ЕО, в съответствие със задълженията, установени в посочената директива

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.