Анкета

 

ensi-anketa-header

  Незадължителни данни за анкетирания

  Вашето име
  Вашият Email
  Коментар

  1) Местоположение на Вашите обработваеми площи (моля, посочете област/ община)


  2) Посочете типа на стопанствотоРастениевъдствоЖивотновъдствоСмесено
  3) Какъв е размерът на стопанствотоНад 8000 СПОПо-малко от 8000 СПО
  4) Посочете юридическия статус на Вашето земеделското стопанство.

  Индивидуални земеделски стопанстваДружество регистрирано по търговския закон ( ЕТ, ЕООД, ООД)Земеделска кооперация
  5) Каква е възрастта на управителя на стопанството?До 40 годиниОт 41 до 65 годиниНад 65 години
  6) От колко години  е създадено стопанството ?От 0 до 12 месецаот 1 до 5 годининад 5 години
  7) Посочете източниците на  приходи на Вашето стопанство?
  ЗемеделиеДейности, свързани c преработка на зем. продукцияДейности, свързани с оказване на селскостопански услугиИкономически неземеделски дейностиОт развитие на селски туризъм
  8) Какви субсидии сте получили през периода 2007-2013г?
  Попълнете само тези за които сте получили субсидия.

  1.Директни плащания по СЕПП в лева.
  2.Схемата за преразпределително плащане (СПП) в лева.
  3.Схема за национални доплащания на площ (СНДП) в лева.
  4.Суми компенсаторни плащания по агроекология в лева.
  5.Държавна помощ deminimis в лева.
  6.Национална доплащания за уязвими сектори в лева.
  7.Друго (коментар) в лева.

  9) Посочете източници на финансови ресурси  за стартиране на бизнес

  Собствени ресурсиКредити от банкиКредити от микрофондовеКредити от кредитни kooперацииПублична субсидия или грантове от ПРСР2007-2013Други
  10) Посочете, в каква степен сте информирани за финансиране от търговски банки?

  Висока степенСредна степенНиска степен
  11) В процеса на развитие на Вашата земеделска/икономическа дейност получавали сте?

  1. Безвъзмездна финансова помощ ПРСР
  2. Кредити от банкова или друга финансираща институция
  3. Кредит обезпечен с гаранция по гаранционна схема ПРСР 2007-2013
  4. От кредитни кооперации
  5. Друга форма на подкрепа

  Моля посочете стойност.
  11.1) Посочете в проценти за какво е използван кредита и финансовата подкрепа?

  1. За инвестиции


  2. За оборотни средства


  12) Ползвахте ли кредитиране по гаранционната схема на ПРСР 2007-2013г.? Ако не - посочете причините?
  ДаНе

  Липса на достатъчна информация за гаранционната схемаВисок лихвен процент за кредити по гаранционната схемаЛипса на достатъчно oбезпечениеЛипса на кредитна историяОтказ за финансиранеДруги причини
  13) Посочете, в каква степен сте информирани за кредитиране по гаранционната схема на ПРСР 2007-2014?

  Висока степенСредна степенНиска степен

  14) Според Вас, достъпът до финансиране проблем ли е за изпълнение на проекти по ПРСР?

  ДаНе

  14. 1) Ако отговорът е „Да“ Посочете Кои са решаващите фактори за Вас за кредитиране стартиране/разширяване на бизнеса в земеделието и изпълнение на проекти по ПРСР 2007-2013г. ?
  По скалата от 1 до 3 (1 – ниска степен, 2 средна степен, 3 висока степен)

  1. Микрофондове за микрофинансиране.
  2. Гаранционни схеми.
  3. Краткосрочно кредитиране (за оборотни средства).
  4. Финансиране от рискови фондове.
  5. Не мога да преценя

  15) Посочете, кои са основните причини да не използвате кредитиране от финансови институции?
  По скалата от 1 до 3 (1 – ниска степен, 2 средна степен, 3 висока степен)

  1. Високи лихвени проценти.
  2. Високи изисквания за обезпечения.
  3. Недостатъчна кредита история.
  4. Тежка документация.
  5. Липса на инструменти за микро кредитиране
  6. Липса на мостово финансиране за изпълнения на проекти
  7. Липса на рисково финансиране на иновации в земеделието
  8. Липса на кредитиране от кредитни кооперации
  9. Други

  16) Моля, определете потребността от прилагане на специализирани финансови инструменти за финансиране на бизнеса в сектор земеделие ?

  Много висока степенВисока степенУмерена степенНиска степенНе мога да преценя
  17) Смятате ли, че предлаганите кредитни продукти отговаря на вашите нужди?
  По скалата от 1 до 3 (1 – ниска степен, 2 средна степен, 3 висока степен)

  1. Кредити от банки.
  2. Кредити подкрепени с гаранции по гаранционната схема на ПРСР 2007-2013
  3. Краткосрочно кредитиране овърдрафт.
  4. Специализирано кредитиране – за оборотен капитал.
  5. Микро кредитиране
  6. Инвестиционни заеми
  7. Кредити от кредитни кооперации
  8. Дялово/рисково финансиране

  18) Възнамерявате ли през новия програмен период (2014-2020) да използвате кредитиране?
  По скалата от 1 до 3 (1 – ниска степен, 2 средна степен, 3 висока степен)

  1. Кредити от банки.
  2. Кредити подкрепени с гаранции по гаранционната схема на ПРСР 2007-2013
  3. Кредити краткосрочни – за оборотен капитал.
  4. Микро кредитиране
  5. Кредити от кредитни кооперации
  6. Дялово/рисково финансиране