Подмярка 4.1 от ПРСР – критерии за оценка на проекти, точки

ПРСР - консултантски услуги

Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

Министерство на Земеделието и храните публикува на страницата си, финалния вариант – проект на Наредбата, определяща правилата по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони. В приложение 7 са описани критерии за оценка на преоекти.

I. Приоритет и най-много точки получават чуствителните сектори в земеделското производство, а именно:

 1. Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „плодове и зеленчуци” – Минимално изискване – Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта да са изцяло насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“ – Точки – Над 50% – 10 Точки; Над 85% – 15 Точки;
 2. Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „животновъдство” – Минимално изискване – Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Животновъдство“ – Tочки Над 50% – 10 Точки;Над 85% – 15 Точки;
 3. Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „етерично – маслени и медицински култури” – Минимално изискване -Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „етерично – маслени и медицински култури”- Точки – Над 50% – 10 Точки; Над 85% – 15 Точки;
 4. Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите: плодове и зеленчуци; животновъдство и етерично – маслени и медицински култури – Минимално изискване – Над 85% от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива изцяло насочени в най-малко два от секторите: плодове и зеленчуци; животновъдство и етерично – маслени и медицински култури , като всеки от тези сектори не надхвърля 65% от общите инвестиционни разходи – Точки -Над 85% – 15 Точки; 100% – 16 Точки;
 5. Проекти от кандидати – тютюнопроизводители регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн – Минимално изискване – Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007-2009 г. – Точки – 3

II. Подпомагане на биологичното производство:

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти – Минимално изискване – Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство – Точки – Над 50% – 10 Точки; Над 85% – 15 Точки;

III. Подпомагане на проекти осигуряващи допълнителна заетост:

Проекти при, които изпълнението, на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства – Точки – До 5 работни места, включително – 5 Точки; Над 5 до 10 работни места, включително – 8 Точки; Над 10 работни места -10 Точки;

IV. Подпомагане на проекти представени от млади земеделски стопани:

Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020 – 5 Точки

V. Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната

10 Точки, което е и минималното изискване към всеки един проект.

VI. Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения:

 1. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – 9 Точки
 2. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения – 9 Точки
 3. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000 – 9 Точки

VII. Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата:

 1. Проекти с инвестиции и дейности, за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата – Минимални изисквания – Инвестициите по проекта да водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5% за земеделското стопанство – Точки – От 5% до 10% включително – 4 точки; Над 10% – 8 точки
 2. Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата – Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата – Минимални изисквания – Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството – Точки – Над 30% – 4 точки; Над 50% – 5 точки; Над 85% – 8 точки;

VIII. Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите:

 1. Проекти с инвестиции и дейности осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014-2020 Точки – 4
 2. Проекти за колективни инвестиции и такива представени от групи/организации на производители на земеделски продукти Точки – 4.

IX. Подпомагане на проекти с инвестиции свързани с опазване на околната среда /включително технологии водещи до намаляване на емисиите/ и/или постигане на стандартите на ЕС.

Проекти с инвестиции и дейности осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандратите на ЕС – Минимални изисквания – Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандратите на ЕС – Точки – Над 30% – 4 Точки; Над 50% – 5 Точки; Над 85% – 7 Точки;

2 thoughts on “Подмярка 4.1 от ПРСР – критерии за оценка на проекти, точки”

 1. Pingback: МЯРКА 4.1. ОТ ПРСР 2014-2020 | ЕНСИ

 2. Pingback: По Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” са входирани проекти за близо милиард лева | ЕНСИ

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.