МЯРКА 4.1. ОТ ПРСР 2014-2020

Консултантски услуги по доносрски програми на ЕС

I. Мярка 4.1 – Допустими кандидати

С проект по мярка 4.1. от ПРСР 2014-2020 могат да кандидатстват:
• Всички физически/юридически лица, групи/организации на производители, осъществяващи дейност по Закона за подпомагане на земеделските производители и регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и настъпилите изменения и допълнения към нея, обн. в ДВ, бр. 2 от 08.01.2008 г.;
• Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
• Кандидатите юридически лица следва да докажат доходи от земеделие за предходната година преди датата на кандидатстване или да имате участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, с изключение на юридическите лица-земеделски произоводители от приоритетните сектори – плодове, зеленчуци и животновъдство.

II.Мярка 4.1  – Допустими инвестиции

1.Допустими материални инвестиции:
1. Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима собственост (до 10 % от стойността на целия проект)
2. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.
3. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.
4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
5. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъвечдените стандарти на Общността.
6. Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация.
8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /.
9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни, птици и др.
2. Допустими нематериални инвестиции:
1. Общи разходи, свързани с проекта (максимум 12 % от допустимите материални инвестиции): за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
3. Закупуване на софтуер – по възможност софтуерът трябва да представлява иновация за земеделското стопанство;
4. Разходи, свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като: въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

III. Мярка 4.1  – Mинимален и максимален размер на допустимите разходи

• Минимален размер на допустимите разходи: 15 000 евро
• Максимален размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014-2020: 500 000 евро
• Максимален размер на допустимите разходи за колективни инвестиции в земеделска техника за проекти на обединения от 6 до 10 земеделски производители за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020: 750 000 евро
• Максимален общ размер на допустимите разходи (за инвестиции, различни от закупуване на земеделска техника) за целия период на прилагане на ПРСР: 1 500 000 евро
• Максимален общ размер на допустимите разходи за колективни инвестиции на обединения от 6 до 10 земеделски прозводители: 4 000 000 евро
• Максимален общ размер на допустимите разходи за колективни инвестиции на обединения от над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020: 5 000 000 евро

IV. Мярка 4.1 – Размер на финансовата помощ – процент от всички допустими разходи по проекта

Процент на финансовата помощ в общия случай (базов процент) – 50 %
Размерът на базовия процент финансова помощ може да се увеличава в следните случаи:
-За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения – 10 % допълнително;
-За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 % допълнително;
– За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” 15 % допълнително;
-За проекти, представени от млади земеделски стопани– допълнително 10 %;
-За интегрирани проекти – допълнително 10 %;
-За проекти свързани със сливания на организации на производители – допълнително 10 %;
-За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП – допълнително увел 10 %;
– За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на производители- 20 % допълнително;
– Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите разходи;
– Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите разходи;

V.  Мярка 4.1  – Приоритети в подпомагането на проектите по мярка 4.1

*Забележка: Предвид намаления бюджет по мяка 4.1. (аналог на предишната мярка 121) от ПРСР 2014-2020 в сравнение с ПРСР 2007-2013 г. е изключително важно проектът да покрива една или повече от приоритетните области:
Приоритет по мярка 4.1. през новия ще се дава на следните инвестиции:
1.Инвестиции, свързани с иновации;
2. Проекти, свързани с опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии, вкл. въвеждане на нововъведените стандарти на Общността и международно признати стандарти (например ISO 14001) – срокът за въвеждане на стандартите е максимум 12 месеца;
3. Проекти, свързани с опазване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
4. Проекти за интегрирани проекти и колективни инвестиции;
5. Проекти, реализирани на територията на селски район или в необлагодателстван район;
6.Проекти в приоритетните сектори: „животновъдство”, „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.

7 thoughts on “МЯРКА 4.1. ОТ ПРСР 2014-2020”

  1. Здравейте,

    Занимавам се с отглеждане на праскови и бих искала да попитам, как да изчисля стандартния производствен обем на стопанството си? Благодаря Ви.

  2. Pingback: Дистрибутори доставчици и други търговци на земеделска техника трябва да дадат своите цени на ДФ "Земеделие" | ЕНСИ

  3. Pingback: Подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворена на 14 ти април. | ЕНСИ

  4. Pingback: подмярка 4.1 от ПРСР - критерии за оценка на проекти, точки | ЕНСИ

  5. Pingback: Публикуван е график за прием на проекти по Програма за развитие на селските райони през 2015г. | ЕНСИ

  6. Pingback: По Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” са входирани проекти за близо милиард лева | ЕНСИ

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.