Схема за подпомагане „Ново работно място 2015“

изготвяне на бизнес план

Процедура за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място 2015“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси предоставя нова възможност за финансиране разкриването на нови работни места. Процедура „Ново работно място 2015“ е предназначена за работодатели – микро, малки, средни и големи предприятия, които имат необходимост от квалифицирани кадри за новооткрити работни места.

Условия за кандидатстване с проектни предложения по процедура „Ново работно място 2015“

I. Допустими дейности:

1. Дейности по организация и управление на проекта.
2. Наемане на безработни лица за период от 12 месеца – задължителна дейност.
***С приоритет ще се ползват проекти, които предвиждат наемането на безработни лица от следните целеви групи:
Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 3 );
• Продължително безработни и неактивни лица;
• Безработни или неактивни лица с увреждания;
• Безработни лица на възраст над 54 г.
Безработни младежи до 29 г. вкл.

***Важно: Потенциалните бенефициенти следва да имат предвид, че съгласно общите условия на договора за безвъзмездна финансова помощ са длъжни след одобрение на окончателния доклад по прокета, да запазят заетост на минимум 50 % от новооткритите работни места за минимум 12 месеца без прекъсване.
3. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица.
Обучението за придобиване на професионална квалификация следва да бъде извършено от лицензиран Център за професионално обучение. Изборът на изпълнител на обученията се извършва съгласно изискванията на ПМС № 118 /20.05.2014 г.
***Важно: Разходите за професионално обучение са допустими само за новонаетите лица. Разходите за професионално обучение на съществуващия в предприятието персонал не е допустимо по проекта.
4. Предоставяне на обучение на вече наетите лица по следните ключови компетентности: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
***Важно: Кандидатът има възможност сам да извършва обучението по ключови компетентности и да не го възлага на външен изпълнител.
5. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
***Важно: Предназначението на закупеното оборудване следва да се запази от кандидата за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад. Допустимо е едно работно място, оборудвано/обзаведено със средства по настоящата процедура да се ползва от повече от едно лице – представител на целевата група.
6. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.
Дейността е допустима само в случай, че работодателят предвижда да наеме безработни или неактивни лица с увреждания.
***Важно: Във връзка с адаптирането на новите работни места за хора с увреждания е допустимо извършването на текущ ремонт на помещенията, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
7. Осигуряване на наставник за хората с увреждания (всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група).
***Важно: Наставникът следва да бъде лице от същото предприятие, което да подпомага назначените хора с увреждания за период от 3 месеца.
8. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
9. Дейности по информиране и публичност.

II. Допустими разходи:

1. Разходи за възнаграждения за всяко наето лице в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателит за период до 12 месеца.
2. Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначени хора с увреждания за период до 3 месеца в размер на ½ от Минималната работна заплата, установена за страната и всички дължими вноски за сметка на работодателите.
3. Разходи за предоставяне на професионално обучение.
Максимално допустимите разходи за професионално обучение се определят съгласно следните единни ставки:
• за обучение по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
• за обучение по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
• за обучение по част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
• за обучение по част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
• за обучение по част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.

4. Разходи за предоставяне на обучение по ключови компетентности.
Максимално допустимите разходи за провеждане на обучение по ключови компететности се определят съгласно следните единни ставки:
Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.

5. Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар в размер до 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ.
6. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар за период до приключване на дейностите по проекта.
7. Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности.
8. Разходи, свързани с осигуряване на публичност – до 2 % от общите допустими разходи.
9. Разходи за СМР, които са свързани с адаптиране на работни места за хора с увреждания – до 10 % от допустимите преки разходи.
10. Разходи за организация и управление на проекта (непреки разходи) – до 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Разходите за организация и управление представляват разходи за възнаграждения на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи за командировки).

III. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ

Минимален размер: 50 000 лв.
Максимален размер: 391 160 лв.
***Важно: По процедурата важат правилата за „минимална помощ“, съгласно които размерът на безвъзмездната финансова помощ по „de minimis” за един кандидат (и неговите свързани предприятия) не може да надхвърля 200 000 евро за период от три последователни данъчни години.

2 thoughts on “Схема за подпомагане „Ново работно място 2015“”

  1. Pingback: Критерии за оценка на проектите - Процедура „Ново работно място“ | ЕНСИ

  2. Pingback: Полезна информация по Процедура „Ново работно място 2015г." | ЕНСИ

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.