Открийте нови работни места за младежи до 29 годишна възраст

Консултантски услуги младежка безработица

Финансиране на проекти на работодатели по схема „Младежка заетост“ за разкриване на нови работни места

„Младежка заетост“ е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която дава възможност на работодателите да получат безвъзмездно финансиране на разходите за възнаграждения на наети младежи до 29 годишна възраст и техните наставници, определени да отговарят за провеждането на стажа или обучението на наетите. Срокът, за който се покриват разходите на работодателите е 6 месеца.

Условия за кандидастване по схема „Младежка заетост“

Допустими разходи:
1. Разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за всяко лице, включено в стажуване при работодател за период от 6 месеца, като предоставяната сума е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място.
2. Разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за всяко лице, включено в обучение по време на работа при работодател за периода от 6 месеца, като предоставяната сума е в размер на 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната (в съответствие с чл. 230, ал. 4 от КТ).
3. Разходи за възнаграждение и осигуровки за сметка на работодателя за определените наставници, които ще отговарят за обучението по време на работа на наетите лица. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата , установена за страната за съответната година.
4. Разходи за обществен превоз на наетите за първия месец от стажа/обучението по време на работа.
5. Разходи за допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата по т. 1 и т. 2;
6. Разходи за възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл. 319 от Кодекса на труда;
7. Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
8. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. В този случай разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.
***Важно: Получената безвъзмездна финансова помощ по схема „Младежка заетост“ се счита за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

Допустими кандидати:
Работодатели от реалния сектор, които отговарят на следните условия:
1. Разкриват работни места за младежи до 29 годишна възраст, включително, във всички сектори на икономиката, с изключение на производство, преработка и търговия на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури;
2. Разкриват работни места, за които не са получавали финансиране от националния и европейския бюджет по друг проект или програма;
3. Не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация;
4. Нямат просрочени задължения към НАП
5. Нямат просречени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси
6. Не са обект на административна санкция
7. Не са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност;
8. Представляващите кандидата (управители, прокуристи и др.) не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда;

Условия, на които трябва да отговарят наетите лица по схема „Младежка заетост“:
1. Да са на възраст до 29 години включително
2. Да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“
3. Да са с постоянен или настоящ адрес в населено място извън територията на област София-град – за финансиране по линия на инициативата „Младежка заетост“
4. Да са с постоянен или настоящ адрес в населено място на територията на област София-град – за финансиране по линия на Европейския социален фонд;
5. Да не осъществяват никакви форми на стопанска дейност;
6. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Изисквания към наставниците по проекта:
1. Лица, наети на трудов договор при работодателя, които имат минимум три години трудов стаж или професионален опит по същата или сходна професия/специалност.
2. Представляващи работодателя лица по силата на договор за управление или друг договор.
***Важно: Допустими за финансиране са разходи за възнаграждения и осигуровки на наставници, които са наети на трудов договор при работодателя.

Срокове и начини на подаване на заявки от работодатели:
1. Краен срок за подаване на заявките: 31.12.2015 г., като заявките се разглеждат по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидения бюджет.
2. Работодателят представя в ДБТ Заявка за свободни работни места (Приложение 1) ежедневно в рамките на работното време на съответното ДБТ за периода, в който се набират заявки.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.