Новина

Финансиране на проекти на работодатели по схема „Младежка заетост“ за разкриване на нови работни места

„Младежка заетост“ е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която дава възможност на работодателите да получат безвъзмездно финансиране на разходите за възнаграждения на наети младежи до 29 годишна възраст и техните наставници, определени да отговарят за провеждането на стажа или обучението на наетите. Срокът, за който се покриват разходите на работодателите е 6 месеца.

Условия за кандидастване по схема „Младежка заетост“

Допустими разходи:
1. Разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за всяко лице, включено в стажуване при работодател за период от 6 месеца, като предоставяната сума е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място.
2. Разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за всяко лице, включено в обучение по време на работа при работодател за периода от 6 месеца, като предоставяната сума е в размер на 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната (в съответствие с чл. 230, ал. 4 от КТ).
3. Разходи за възнаграждение и осигуровки за сметка на работодателя за определените наставници, които ще отговарят за обучението по време на работа на наетите лица. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата , установена за страната за съответната година.
4. Разходи за обществен превоз на наетите за първия месец от стажа/обучението по време на работа.
5. Разходи за допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата по т. 1 и т. 2;
6. Разходи за възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл. 319 от Кодекса на труда;
7. Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
8. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. В този случай разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.
***Важно: Получената безвъзмездна финансова помощ по схема „Младежка заетост“ се счита за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

Допустими кандидати:
Работодатели от реалния сектор, които отговарят на следните условия:
1. Разкриват работни места за младежи до 29 годишна възраст, включително, във всички сектори на икономиката, с изключение на производство, преработка и търговия на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури;
2. Разкриват работни места, за които не са получавали финансиране от националния и европейския бюджет по друг проект или програма;
3. Не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация;
4. Нямат просрочени задължения към НАП
5. Нямат просречени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси
6. Не са обект на административна санкция
7. Не са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност;
8. Представляващите кандидата (управители, прокуристи и др.) не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда;

Условия, на които трябва да отговарят наетите лица по схема „Младежка заетост“:
1. Да са на възраст до 29 години включително
2. Да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“
3. Да са с постоянен или настоящ адрес в населено място извън територията на област София-град – за финансиране по линия на инициативата „Младежка заетост“
4. Да са с постоянен или настоящ адрес в населено място на територията на област София-град – за финансиране по линия на Европейския социален фонд;
5. Да не осъществяват никакви форми на стопанска дейност;
6. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Изисквания към наставниците по проекта:
1. Лица, наети на трудов договор при работодателя, които имат минимум три години трудов стаж или професионален опит по същата или сходна професия/специалност.
2. Представляващи работодателя лица по силата на договор за управление или друг договор.
***Важно: Допустими за финансиране са разходи за възнаграждения и осигуровки на наставници, които са наети на трудов договор при работодателя.

Срокове и начини на подаване на заявки от работодатели:
1. Краен срок за подаване на заявките: 31.12.2015 г., като заявките се разглеждат по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидения бюджет.
2. Работодателят представя в ДБТ Заявка за свободни работни места (Приложение 1) ежедневно в рамките на работното време на съответното ДБТ за периода, в който се набират заявки.

0 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.