МЯРКА 4.2. ОТ ПРСР 2014-2020

консултации в земеделието, софия, варна, стара загора, бизнез, план

ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ – МЯРКА 4.2. ОТ ПРСР 2014-2020 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА:
• Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.
• Инвестиционната подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти.
• Постигане въвеждането на нови и енергоспестяващи технологии и иновации чрез модернизиране на физическите активи.
• Осигуряване на заетост в селските райони чрез инвестиционна подкрепа за преработка на земеделска продукция.
• Създаване на къси вериги на доставка и постигане на по-пълно интегриране между доставчици на суровини, преработватели и търговци.По-доброто интегриране между производители и преработватели ще позволи намаляване на суровинната уязвимост за уязвимите сектори от ХВП.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

• Земеделски производители, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители, и притежаващ стандартен производствен обем от минимум 8 000 евро;
• Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители, регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
• Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи* предприятия;
• Кандидатите следва да представят подробен бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими разходи, свързани с материални инвестиции:
• Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
• Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
• Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
• Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
• Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи/
Допустими разходи за нематериални инвестиции:
• Общи разходи, свързани със съответния проект за консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
• Закупуване на софтуер;
• Разходи за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:
• Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ

• Минимален размер за 1 проект: 15 000 евро
• Максимален размер на помощта за целия период на ПРСР 2014-2020: 3 000 000 евро
• Максимален размер за колективни инвестиции, представени от 6 до 10 производители: 4 000 000 евро
• Максимален размер за колективни инвестиции, представени от над 10 производители: 5 000 000 евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ (% ОТ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ)

• За микро, малки и средни предприятия: 50 % от допустимите разходи
• За големи предприятия: 40 % от допустимите разходи

ИНДИКАТИВЕН ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2015 г.
• Индикативна начална дата за стартиране на приема: 25.06.2015 г.
• Индикативна крайна дата за приключване на приема: 02.08.2015 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.