Публикуван е график за прием на проекти по Програма за развитие на селските райони през 2015г.

Бизнес планове по ПРСР, курви, море, плаж слънце

Министерство на земеделието и храните публикува График за прием на проекти през 2015 г. по „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020г. 

От началото на месец март до втората седмица на юни заявления за подпомагане  можеха да подават всечки земеделски производители по следните мерки:

  • Мярка 10 „Агроекология и климат“,
  • Мярка 11 „Биологично земеделие“,
  • Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“,
  • Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

През месец април бе публикувана една от най-атрактивните мерки по ПРСР – Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Бюджетът на мярката е 150 000 000 евро, като преди края на приема, който е 08.06.2015г. бяха входирани проекти на стойност, около два пъти предвидения бюджет. За тези от Вас, които не успяха да подадат своите проектни намерения в посочения срок, през месец ноември 2015 г. се предвижда нов прием по  Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

До края на месец юни се предвижда прием по още една много атрактивна мярка от предишния програмен период на ПРСР- мярка 112 „Млад фермер“, чийто аналог в новата ПРСР 2014-2020 е: Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ .

В средата на юни се очаква да започне приема по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, която е предназначено за финансирането на проекти на Местни инциативни групи и организации с намерения да прилагат подхода „Водено от общността местно развитие“

През октомври месец ще стартират прием по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“, която е предназначена за преработвателни предприятия основно от хранително-вкусовата промишленост. По подмярка 4.2. ще бъде финансирано модернизирането на физическите активи на предприятия и земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени такива, включително свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти.

До средата на месец юни се очаква да стартира прием по Подмярка 2.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“. По нея се подпомага предоставянето на консултантски услуги на земеделски стопани, млади стопани, съгласно определението в програмата и горските стопани, с цел подобряване на икономическите и екологичните показатели, както и на климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства. Допустимите дейности за предоставяне на индивидуални консултантски услуги са във вид на консултантски пакети, от които ще могат да се възползват всички желаещи земеделски и горски стопанства. Индивидуалните консултантски услуги ще включват предоставяне на съвети и консултации в дадена приротетна област, включително посещения на стопанството.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.