• Къщата е издигнат апо 2014-2020 година - програма ПРСР
  • Проекта за развитието на селските райони се ъдулжава до 2014-2020 година
About Project

Кандидат за финансово подпомагане: Новорегистрирано микропредприятие.

Кратка информация за проектното предложение:

Проектното предложение е свързано и с насърчаването на инвестиционната дейност в района, в който се реализира. Целта на проекта е задоволяване на нуждите от развитие на туристическата инфраструктура, за което ключов фактор е създаването на нови места за настаняване и предоставяне на съвременна материално-техническа база за повишаване на цялостното туристическо обслужване: места за отдих, туризъм и спорт. С осъществяването на проектното предложение ще се изгради къща за гости, предлагаща уютна обстановка на достъпни цени, както и туристически атракцион за развитие на алтернативните форми на туризъм в региона.

Project Details